Praktijkinformatie

Balie Mosae Forum Huisartsen Maastricht

Algemene informatie

Medisch Centrum Mosae Forum

Medisch Centrum Mosae Forum is een moderne medische voorziening in de binnenstad van Maastricht. In één centrum vindt u huisartsentandartsenfysiotherapeutenpsychologen en een verloskundige. Apotheek Mosae Forum bevindt zich in hetzelfde gebouw. Medisch Centrum Mosae Forum biedt vernieuwende, klantvriendelijke, laagdrempelige en kwalitatief goede zorg.

De hulpverleners binnen het centrum werken zoveel mogelijk samen. Door goede afstemming kunnen veel aandoeningen beter behandeld worden. Voor specifieke klachten kan een persoonlijk behandelplan worden opgesteld.
.
Door de recente samenwerking met Uw Zorgexpert kunt u sinds kort ook via de Uw Zorgexpert website medische hulpmiddelen en gezondheidsmiddelen bestellen, klikt u hiervoor op deze link.

uw zorgexpert m

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u bestellen via de WebApp (hiervoor dient u zicht te registreren via de assistente) of via optie 2 in het keuzemenu, deze is dag en nacht bereikbaar.

    1. Spreek na de piep eerst uw naam en geboortedatum in.
    2. Daarna naam, dosis en gebruik van het geneesmiddel.
    3. Tenslotte de naam van uw apotheek.

Voor nieuwe medicijnen die nog niet eerder door ons zijn voorgeschreven, neemt u contact op met de doktersassistentes.
.
Alle informatie die u in onze formulieren invult zal met uiterste vertrouwelijkheid worden behandeld.
.
NB: 
Apotheken Maastricht – West hebben hun werkwijze aangepast: Een herhaalrecept kan 2 werkdagen na de dag van aanvraag worden afgehaald in de apotheek of wordt uiterlijk na 2 werkdagen bezorgd. Spoedreceptuur en nieuwe medicatie kan uiteraard dezelfde dag in de apotheek worden afgehaald of bezorgd.

Herhaalrecepten mosae forum
thuisarts

Meer informatie? Digitale zelftriage!

Voordat u naar de praktijk belt, kunt u de volgende (digitale) kanalen gebruiken om te kijken of u zelf uw klachten aan kunt pakken. Dit zijn voorbeelden van digitale zelftriage:

.
Deze zijn bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Reisvaccinatie

Beste reiziger, huisartsenpraktijk Mosae Forum en Apotheek Schoepp Mosae Forum bieden in de binnenstad van Maastricht voor eigen patienten een volledig reizigers advies programma aan. De werkwijze is als volgt:
.
Mogelijkheid 1: vul het onderstaande formulier online in via deze link en druk op ‘’verzenden’’
Mogelijkheid 2: hetzelfde formulier kunt u ook in de apotheek verkrijgen en daar ingevuld afleveren.
..
Na maximaal 1-2 weken
 neemt de apothekersassistente contact met u op (telefonisch of per email). Het reisvaccinatieadvies is dan klaargemaakt en HIERNA dient u dan een afspraak op het reizigersspreekuur van drs Reitz (tel. 043-3212309) te maken. De 1e reeks vaccinaties kunnen dan direct toegediend worden! Neem daarom uw vaccinatieboekje mee!

reisprik
Klacht bij praktijK?

Een klacht?

Bij onvrede laat u ons dat dan alstublieft weten. In een persoonlijk gesprek met de klachtenfunctionaris kunnen we dan wellicht tot een oplossing komen. Via deze link kunt u digitaal het klachtenformulier invullen.
.
Biedt dit ook geen oplossing dan kunt u zich voor een onafhankelijk oordel wenden tot:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, Telefoon 088-0229100.
Wij hopen natuurlijk op een blijvende, goede wederzijdse relatie.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.
.
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
.
Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
.
De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Mosae Forum is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Mosae Forum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

.
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier( te downloaden via onze website) kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Mosae Forum. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
.
Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Mosae Forum is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Mosae Forum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
.
Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Mosae Forum wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via LSP relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Op deze manier dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

U dient zich verder te vergewissen dat wij bij het doorverwijzen naar een specialist uw medische gegevens kunnen doorsturen die van belang zijn voor de verwijzing. Wij maken daarbij gebruik van verwijsbureau TIPP.

Mocht u om welke reden dan ook geen toestemming (meer) geven voor het LSP dan kunt u dit aan ons doorgeven.
.
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat onze klachtenfunctionaris hierover graag met u in gesprek.

Download via deze link het aanvraagformulier.

Translate »